top of page

תנאי שימוש באתר

 1. Matanhakimi.com הינו אתר תוכן וחנות וירטואלית למכירת מוצרים דיגיטליים (להלן: "האתר") את האתר מנהלים מתן חכימי וחמוטל בורוכוב ח.פ. 516857208 תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין משתמשי האתר (להלן: "הלקוח“)

 2. כל שימוש ופעולה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה ממליצה ללקוחות לקרוא בעיון את הוראות התקנון במלואן לפני כל שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר. השימוש באתר ו/או רכישה באתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ללא סייג את כל התנאים וההגבלות  המפורטים בתקנון אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לחדול משימוש באתר.

 3. הלקוח מאשר כי הוא מסכים עם האמור בתקנון זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החנות ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור לתקנון זה, תוקפו ותכולתו.

 4. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, סמארטפון, טבלט, מחשבי כף יד למיניהם ו/או כל מכשיר תקשורת אחר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 5. החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות או לבטל, מעת לעת, כל תנאי מתנאי התקנון, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. כל שינוי בתנאי התקנון יחול באופן מיידי עם פרסומו במסגרת התקנון על כל לקוחות האתר. כל שימוש וביצוע פעולה באתר אחרי ביצוע שינוי בהוראות התקנון ייחשב הסכמה וקבלה של השינוי האמור על ידי הלקוח. הנוסח האחרון הוא המחייב.

 6. רק האמור בתקנון זה יחייב את החנות ואת האתר. מקום בו יש סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין המפורסם באתר ו/או בכל מקום אחר – יגבר האמור בהוראות תקנון זה, ובלבד שאין בהוראות התקנון כדי לצמצם את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

 7. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את שימושו באתר.

 8. באתר רשאי להשתמש בגיר שמלאו לו 18 שנים, בעל תיבת מייל פעילה ונגישה, טלפון סלולרי וכרטיס אשראי תקף ו/או חשבון ביט פעיל. ככל שהלקוח הוא מתחת לגיל 18, הרי הוא מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הרכישות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת נציגו לביצועה.

 9. החנות רשאית שלא לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים את השימוש באתר, לזמן קצוב או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא (לרבות: מסירת אמצעי תשלום לא תקף או שגוי, מסירת פרטים כוזבים, פגיעה מכל סוג בחברה ו/או באתר, פגיעה בלקוח אחר וכיוצ”ב), ללא צורך בנימוק ו/או במתן הודעה מוקדמת.   

 10. כל פעילות הלקוח באתר או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. אין לעשות באתר, בתכניו או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות. הלקוח לא יפרסם באתר כל חומר אשר מפר את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, דיבתי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, מפר פרטיות, מיני, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית או שמפר בדרך אחרת כל חוק.

 11. הלקוח לא יעלה או יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.  

 12. האתר מציע תכני לימוד והדרכה, ומאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע (להלן: "התכנים").

 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להסיר תכנים ומוצרים, לקבוע ולשנות את התוכן, המראה, העיצוב והפונקציונליות של האתר וכל אלמנט בו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 14. הלקוח מסכים לשפות ולפצות את החברה, בעליה, מנהליה ועובדיה בגין כל תביעה או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או קשורים לפעילותו באתר שלא על פי הוראות תקנון זה ו/או שלא כדין.

 15. האתר פועל בפלטפורמה יציבה ומבוססת, הזמינה 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות, ובמקרה כזה תפעל החברה במהירות המרבית לתיקון התקלה. החברה רשאית לעצור מעת לעת את זמינות האתר לצורך תחזוקה שוטפת. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.

 16. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לערוך יצירות נגזרות כל תוכן המוצג באתר, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מפורש מוקדם ובכתב של החנות.

 17. ככל שתכני האתר ו/או הוראות התקנון יתורגמו לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים, הנוסח בעברית בלבד הוא זה שמחייב את החברה.

 18. ניסוח התקנון והאתר בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.  

רכישה באתר

קורס דיגיטלי: הקורס יתקיים באמצעות חומרי לימוד באתר האינטרנט כמפורט להלן: 

האתר מציע תכני לימוד והדרכה, ומאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע (להלן: "התכנים").

התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין)

חברת ״תחושת בטן״ בע״מ רשאית לשנות בכל עת את התכנים המוצעים בקורס, להחליף איזה מהתכנים ברשימת התכנים או להוציא תכנים מרשימה זו ללא עדכון הצרכן מראש.

 1. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

 2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, ביט או בכל אמצעי תשלום אחר שהחברה תאשר במפורש לשלם בו.

 3. החנות רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף של מוצר המוצע לרכישה הוא המחיר המפורסם בעת ביצוע התשלום בפועל בסיום תהליך ההזמנה.

 4. החנות רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, ורשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להפסיקם, להאריכם, לקצרם, להחליפם או לשנותם. המבצעים יחייבו את החנות בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו באתר.

 5. כל מוצר המוצע לרכישה באתר מוצג בדף מכירה הכולל את שם המוצר, מחירו, תיאור המוצר וחוות דעת עליו ככל שישנן. הלקוח מאשר כי ידוע לו היטב שתמונות המוצרים וסרטונים המציגים אותם הם להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר לבין התמונה ו/או הסרטון המציגים אותו.

 6. בעת תהליך הרכישה על הלקוח למסור את כל הפרטים הנדרשים ממנו במלואם ובמדויק. החנות אינה אחראית לאי אספקת מוצר ללקוח בשל מסירת פרטים שגויים או לא מעודכנים.

 7. פרטי ההזמנה שהזין הלקוח באתר בעת תהליך הרכישה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות ההזמנה. החנות אינה אחראית לפרטים שגויים שהזין הלקוח.

 8. עם השלמת תהליך הרכישה ע”י הלקוח תבצע החנות בדיקה של אמצעי התשלום, ולאחריה תישלח לכתובת המייל שמסר הלקוח הודעה כי העסקה אושרה בצירוף “מסמך גילוי” בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. אי קבלת הודעת החנות על אישור העסקה מכל סיבה שהיא ו/או אי קבלת מסמך הגילוי אינם גורעים מתוקף העסקה כאשר זו אושרה ע”י חברות האשראי או ביט, ובאחריות הלקוח ליידע את החנות על כך שלא קיבל את מסמך הגילוי ו/או ההודעה על אישור העסקה.

 9. אם העסקה לא תאושר ע”י חברות האשראי או ע”י פייפאל, תשלח החברה ללקוח הודעה מתאימה במייל בתוך 3 ימי עסקים, וההזמנה תיחשב כמבוטלת.

 10. רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש והגדרת סיסמא, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין לתת הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של חברת ״תחושת בטן״ בע״מ

 11. כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית).

 

 1. החנות רשאית, לאחר שניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, להציג ו/או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות המייל, לרבות עדכוני תוכן, מידע על מוצריה ושירותיה, מבצעים וחידושים באתר במשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.

 2. החנות רשאית לסרב לאשר הזמנת רכישה של לקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

דמי משלוח ואספקה

 • סכום דמי המשלוח יוצג ללקוח במהלך תהליך הרכישה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. אין לראות בדמי המשלוח כחלק ממחיר המוצר אלא כתוספת תשלום לכיסוי עלות משלוח המוצר אל כתובת הלקוח.

 • אספקת המוצר תהא לכתובת שיקליד הלקוח בתהליך הרכישה. לא ניתן לשנות כתובת ו/או פרטים שגויים שהוקלדו אלא בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באמצעות מייל לאתר שיכלול את מספר ההזמנה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה לרכישת מוצר יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות.")

 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר ובתנאי שטרם החל את לימודי הקורס הדיגיטלי. בכנסים, הרצאות ושאר מוצרים, יש לשים לב למדיניות הביטולים כפי שתנוסח בעמוד המכירה של האירוע עצמו. מדיניות הביטולים הרלוונטית היא זו שבעמוד המכירה של המוצר עצמו באתר. 

 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 • החזרת תשלום ללקוח שביטל את העסקה כדין תהיה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ולא נעשה בו שימוש, ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הלקוח, תשיב החברה ללקוח את התשלום באמצעי תשלום אחר.

 • הודעת ביטול תימסר ע”י הלקוח למייל notanoffice@matanhakimi.com  (בצירוף מספר העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו) בהתאם להוראות הדין. . באחריות הלקוח בלבד לוודא קבלת המייל במשרדי החברה. 

 • הזכות לבטל עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

  • מוצר שיוצר בהתאמה אישית עבור הלקוח בעקבות העסקה (למשל: הקדשה אישית, תמונה, ברכה ועוד.)

  • מוצר מתכלה בעל חיי מדף קצרים

  • מוצר שעל פי החוק אין להחזירו

ביטול העסקה ע”י החברה

 • החברה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

  • נפלה טעות בהצגת מחיר המוצר ו/או תיאורו.

  • אירעה תקלה טכנית באתר אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאורו.

  • המוצר אזל מהמלאי.

  • הלקוח ניסה לבצע פעולה כלשהי באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.

  • הלקוח זוהה כמי שמבצע רכישות בהיקף חריג.

  • התגלה חשד באשר למהימנות אמצעי התשלום שמסר הלקוח.

 • הלקוח לא יחויב בדמי ביטול בגין ביטול עסקה ע”י החברה.

מדיניות פרטיות

 • החנות משתמשת באתר בתקני האבטחה הגבוהים ביותר כדי לשמור על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת החנות ו/או הנובעים ממעשה פלילי ו/או מכוח עליון, החנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהגעת מידע כלשהו לגורם עוין ו/או אם ייעשה בו שימוש לא הרשאה.

 • האתר אינו שומר כרטיסי אשראי אלא מידע בסיסי בלבד לצורך תפעול האתר – דרכי התקשרות עם הלקוח והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה נועדה לצורך מתן שירות ללקוח בלבד.

 • חברות הסליקה הנותנות שירותי סליקה באתר הינן ישראכרט ופיי מי. בעת מסירת פרטי האשראי מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם.

 • החנות אינה מעבירה מידע על לקוחותיה לכל צד שלישי שהוא.

ברירת דין

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה תהא בהתאם לדין הישראלי בלבד.

 • לבית המשפט השלום בתל אביב, לפי העניין, תהא סמכות מקומית ועניינית בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה ללקוח.

bottom of page